Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2009 – 31/03/2009