Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2014 – 31/12/2014