Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2006 – 31/12/2006