Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2015 – 30/06/2015