13 Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο Αποφάσεων (26/04/2012)

13 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση (26/04/2012)

13 Οκτωβρίου 2016

Εξουσιοδότηση (24/06/2012)

07 Σεπτεμβρίου 2018

Αποκοπή Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου 2018

28 Σεπτεμβρίου 2018

Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018

21 Ιουνίου 2018

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2018

21 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση εκλογής και συγκρότησης Δ.Σ σε Σώμα και εκλογής Επιτροπής Ελέγχου 21.06.2018

21 Ιουνίου 2018

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 21.06.2018

21 Ιουνίου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 21.06.2018

21 Ιουνίου 2018

Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

H Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση που θα λήξει στις 31.12.2021, θα διενεργήσει η εταιρία […]
21 Ιουνίου 2018

Γενικά

Η Επιτροπή Ελέγχου (στη συνέχεια Ε.Ε.) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ. αποτελούμενη μόνο από μη εκτελεστικά μέλη, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα. Ειδικότερα, η Ε.Ε. αποτελείται από τέσσερα […]
1 Ιουνίου 2018

Έντυπο διορισμού πληρεξούσιου – αντιπροσώπου