13 Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο Αποφάσεων (26/04/2012)

13 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση (26/04/2012)

13 Οκτωβρίου 2016

Εξουσιοδότηση (24/06/2012)

7 Σεπτεμβρίου 2017

Κατάσταση Υπόχρεων Προσώπων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα υπόχρεα πρόσωπα που θα πρέπει να γνωστοποιούν συναλλαγές κινητών αξιών της Εταιρίας είναι Πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα Πρόσωπα που […]
7 Σεπτεμβρίου 2017

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

4 Αυγούστου 2017

Ερωτήσεις μετόχων προς το Δ.Σ.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και προωθείστε την ερώτηση σας προς το Δ.Σ. αναφέροντας οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση)
4 Αυγούστου 2017

Οργανόγραμμα

20 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου

13 Ιουλίου 2017

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου χρήσης 2020

4 Ιουλίου 2017

Αποτελέσματα 12Μ 2016

30 Ιουνίου 2017

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01/01/2017-30/06/2017

30 Ιουνίου 2017

AS Company Cyprus Ltd Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις από 01/01/2017 Έως 30/06/2017