13 Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο Αποφάσεων (26/04/2012)

13 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση (26/04/2012)

13 Οκτωβρίου 2016

Εξουσιοδότηση (24/06/2012)

18 Σεπτεμβρίου 2019

Καταστατικό

12 Σεπτεμβρίου 2019

Εσωτερικός Έλεγχος

2 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσης 2018

1 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου 2019

15 Ιουλίου 2019

Γενικά

Γενικά Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «ΤΕΕ») συνιστά μία ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4706/2020 περί […]
15 Ιουλίου 2019

Δραστηριότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Δραστηριότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 έως 24 του ν.4706/2020, το ΤΕΕ: α) Παρακολουθεί, ελέγχει και […]
15 Ιουλίου 2019

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) τουλάχιστον έως έντεκα (11) κατ’ ανώτατο όριο μέλη. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται […]
15 Ιουλίου 2019

Εξουσίες του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και […]
15 Ιουλίου 2019

Σύγκληση του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στον τόπο της έδρας της εταιρίας ή, κατ’ εξαίρεση, στην έδρα του υποκαταστήματος που διατηρεί η Εταιρία στην Αθήνα ή […]