18 Ιουλίου 2021

Γενικά

Γενικά Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (στη συνέχεια Επιτροπή) αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ και έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, […]
17 Ιουλίου 2021

Κανονισμός Λειτουργίας Εταιρίας

16 Ιουλίου 2021

Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

12 Ιουλίου 2021

Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ

2 Ιουλίου 2021

Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότησης σε σώμα 25.6.2021

2 Ιουλίου 2021

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα 25.6.2021

2 Ιουλίου 2021

Απόσπασμα Πρακτικού Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 25.6.2021

30 Ιουνίου 2021

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 25.6.2021_Ορθή Επανάληψη

29 Ιουνίου 2021

Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25.6.2021