13 Οκτωβρίου 2016

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται κατ’ελάχιστο από τρία (3) και κατ’ανώτατο από επτά (7) µέλη, η […]
13 Οκτωβρίου 2016

Δικαιώματα Μετόχων

Δικαιώματα Μετόχων Γενικά Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  διαιρείται  σε 21.876.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ η μια. Δικαιώματα Μετόχων Κάθε μετοχή της Εταιρείας […]
13 Οκτωβρίου 2016

Αρχές

Αρχές PDF Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης – Αιτιολόγηση   H AS Cοmpany  έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην εφαρμογή κανόνων λειτουργίας και στη […]
13 Οκτωβρίου 2016

TR-1 Greek

13 Οκτωβρίου 2016

Αποκλίσεις από Κώδικά Εταιρικής Διακυβέρνησης

13 Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο Αποφάσεων

13 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

13 Οκτωβρίου 2016

Αποφάσεις

13 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση (08/07/2008)