Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενικη Συνέλευση (08/07/2008)