Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2013