Πρόσκληση σε Τακτική Γενικη Συνέλευση (07/04/2014)