Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενικη Συνέλευση (31/10/2014)