Σχέδιο απόφασης τακτικής Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 25.6.2021