Σχέδιο απόφασης Έκτακτης Γ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης 26.11.2021