Σχέδιο Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (23/06/2016)