Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2010 – 31/03/2010