Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2012 – 30/06/2012