Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2012 – 30/09/2012