Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2013 – 31/03/2013