Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2014 – 30/09/2014