Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2006 – 30/06/2006