Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2007 – 30/09/2007