Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2008 – 30/06/2008