Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2014 – 31/03/2014