Σχέδιο Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (26/04/2013)