Τροποποίηση 6μηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης (30/06/2008)