Ανακοίνωση Εσωτερικού Ελεγκτή – Υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων (02/072015)