Ανακοίνωση – Παραγαφή Μερίσματος Χρήσης 2006 Μετοχών ASCO