Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος πληρωμής μερίσματος