Ανακοίνωση του Ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της AS Company A.E.