Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Ν. 35562007