Απόσπασμα Πρακτικού Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 25.6.2021