Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα 25.6.2021