Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότησης σε σώμα 25.6.2021