Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2015 – 30/09/2015