Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2015 – 31/03/2015