Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2010 – 31/09/2010