Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2010 – 31/12/2010