Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2012 – 31/03/2012