Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2012 – 31/09/2012