Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2013 – 30/09/2013