Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2013 – 31/12/2013