Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2007 – 31/03/2007