Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2007 – 31/12/2007