Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο 01/01/2008 – 30/09/2008