Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2008 – 31/12/2008