Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2010 – 30/06/2010