Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την Περίοδο 01/01/2009 – 30/06/2009