Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο 01/01/2009 – 30/09/2009