Ανακοίνωση Αλλαγής Διοικιτικού Συμβουλίου ή Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών (19/05/2009)